HYPOX hypo koncentrátum 50gr ( Hypopor)

HYPOX hypo koncentrátum 50gr ( Hypopor)

Élelmiszeripari és konyhai eszközök, berendezések, felületek fertőtlenítése. Lakossági és ipari felhasználásra.

Alkalmazási terület: Mosható, klórálló szilárd felületek le- és felmosással, illetve tárgyak, eszközök áztatással
történő fertőtlenítésére alkalmas. Háztartási, intézményi, élelmiszeripari, közétkeztetési, szállodaipari, kozmetikai,
wellness, fitnesz, egészségügyi területen alkalmazható.
Kivéve orvostechnikai eszközök.

Formuláció: szilárd, granulátum.
Felhasználói kör: lakossági, professzionális.


Alkalmazási koncentrációk, behatási idő:
A fertőtlenítő oldatot mindig frissen, felhasználás előtt kell elkészíteni! A fertőtlenítendő felületet töröljük át úgy,
hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd hagyjuk hatni az előírt behatási ideig. A hatásidő letelte után a szer
maradványait a kezelt felületekről alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani. Az élelmiszerekkel közvetlenül
érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell.
A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával
vagy hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, ill. azokkal ne szennyeződjenek. A szert eredeti csomagolásban,
élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni. A termékkel szennyezett élelmiszerek vagy italok emberi fogyasztásra nem
használhatók fel.
Baktericid, fungicid, szelektív virucid: 1%-os oldat 5 perc behatási idő, 20 °C.
Oldat készítése: 10 gr Hypox port vízben oldva, 1 literre hígítva.


Felületfertőtlenítés: Az előzetesen megtisztított fertőtlenítendő felületet töröljük át úgy, hogy
kezeletlen részek ne maradjanak, majd hagyjuk hatni az előírt behatási ideig. A felületet a
behatási idő alatt nedvesen kell tartani.
Fertőtlenítő áztatás: Áztassa a frissen elkészített munkaoldatban az előzetesen megtisztított
eszközöket a behatási idő leteltéig, majd öblítse le folyó ivóvízzel a fertőtlenített eszközöket.
Biocid hatóanyag: >98% nátrium-diklór-izocianurát.
Egyéb figyelmeztetések: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Savval érintkezve mérgező gázok
keletkeznek.


Elsősegélynyújtás:
Belélegezve: a sérültet friss levegőre kell vinni, panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
Bőrrel érintkezve: a szennyezett ruhát azonnal le kell venni. A bőrt bő vízzel kell lemosni. Bőrpanaszok estén
orvoshoz kell fordulni.
Szembe jutva: a szemet bő vízzel azonnal, a szemhéjak széthúzása mellett alaposan ki kell mosni. Panaszok esetén
szemorvoshoz kell fordulni.
Lenyelve: ne hánytassa a sérültet orvosi segítség nélkül. Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki.
Vizet kell itatni. Minden esetben orvoshoz kell fordulni.
Hulladékkezelés: A termék és maradékainak valamint csomagolóanyagának ártalmatlanítására a vonatkozó
rendeletekben foglaltak az irányadók.


Környezetvédelem/ökotoxikológia: Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóanyagát
élővízbe, talajba valamint hígítatlanul közcsatornába juttatni.
Szennyezés-mentesítés: A kiszóródott anyagot seperjük össze és tároljuk felcímkézett edényben ártalmatlanításig.
Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, napfénytől
védve, savaktól, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen 24 hónapig eltartható.

BIOCIDOK ALKALMAZÁSAKOR ÜGYELJEN A BIZTONSÁGRA!

HASZNÁLAT ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A CÍMKÉT ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!

ghsSymbol0
ghsSymbol1
FIGYELEM
Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.
Lenyelve ártalmas.
Súlyos szemirritációt okoz.
Légúti irritációt okozhat.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kerülje a por / füst / gáz / köd / gőzök / permet belélegzését.
Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
BELÉGZÉS ESETÉN: az érintett személyt vigye szabad levegőre és gondoskodjon az akadálytalan légzésről.
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Az esetlegesen bentlévő kontaktlencsét lehetőleg vegye ki. Végezze tovább az öblítést.
Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy ORVOSHOZ.
Száraz helyen tárolandó.
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi rendelkezéseknek megfelelően.
289 Ft
Irány a webshop
    Irány a webshop

    Iratkozz fel azhírlevélre

    és értesülj elsőként újdonságainkról, akcióinkról!