hirdetés
* A feltüntetett akciók a készlet erejéig érvényesek!
Vissza

KÁRPÁTALJA

-15%
KÁRPÁTALJA
5 980 Ft

Akció: 5 085 Ft


 • Akció kezdete: 2017.06.01
 • Akció vége: A készlet erejéig!

Szerkesztette: Baranyi Béla

Dialóg Campus Kiadó, 2009

 

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának sorozata a Kárpát-medence régióinak évezred eleji helyzetét, térbeli folyamatait elemzi.

A sorozat tizenegyedik kötete a ma Ukrajnához tartozó Kárpátalja régiót mutatja be, a térség jelenlegi gazdasági-társadalmi viszonyait elemzi, a fejlődés különböző tényezőit méri fel történelmi összefüggésekbe ágyazva.

A 12 800 km2 alapterületű 1,25 millió népességű, történelmileg az egykori Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyék területéből 1920-ban létrejött közigazgatási egység jelenleg 13 járást, 11 várost, 19 városaias jellegű és 579 egyéb falusi települést foglal magában, a régió lakosságából mintegy 150 ezer fő, Kárpátalja népességének 12%-a a magyar nemzetiségű kisebbség. Többek között ezért is megkülönböztetett érdek a régió komplex gazdasági-társadalmi szempontú elemzése.

 • A kötet adatai:
  Formátum: B/5
  Kötés: keménytáblás
  Kiadási év: 2009
  Terjedelem: 541 oldal

  TARTALOM
  Ábrajegyzék......................................................................................................... 12
  Táblázatok jegyzéke............................................................................................. 15
  Bevezetés ...........................................................................................................19

  I. FEJEZET UKRAJNA TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE
  1. Makrogazdasági jellemzők ................................................................................ 25
  2. A gazdasági-társadalmi viszonyok sajátosságai Ukrajnában .................................. 33
  2.1. Demográfiai tendenciák, a népesség területi és strukturális jellemzői........... 33
  2.2. A gazdasági területi megoszlás és szerkezete .................................................. 41
  2.3. Speciális gazdasági övezetek és kiemelt fejlesztési területek ......................... 49
  2.4. A humán erőforrások néhány regionális sajátossága....................................... 52
  3. A területfejlesztés intézmény-és eszközrendszere ................................................ 55
  3.1. Törvényi és jogi szabályozás............................................................................ 55
  3.2. A regionális politika intézményi keretei Ukrajnában ...................................... 59
  3.3. Az ukrán közigazgatási rendszer és a területpolitika regionális szintjei ........ 60
  3.3.1. Központi (nemzeti) szint ....................................................................... 62
  3.3.2. Makrorégiók ........................................................................................... 62
  3.3.3. Megyei/regionális szint.......................................................................... 63
  3.3.4. Járások (szubregionális szint)................................................................ 64
  3.3.5. Települési önkormányzatok (helyi szint) ............................................. 64
  II. FEJEZET KÁRPÁTALJA TÖRTÉNETE
  1. Kárpátalja 1918 elıtt..................................................................................... 65
  1.1. Az Északkelet-Felvidék a honfoglalástól a kiegyezésig ................................. 65
  1.2. Az Északkeleti-Felvidék gazdasága a dualista korszakban............................. 71
  1.2.1. A gazdasági élet általános jellemzése................................................... 71
  1.2.2. A hegyvidéki akció ................................................................................ 72
  2. Kárpátalja történetének korszakai és gazdasági-társadalmi helyzete a XX. században......................................................................................................... 75
  2.1. Ruszka–Krajnai Autonóm Terület, 1918. december 25.– 1919. szeptember 10. ......................................................................................... 75
  2.2. Podkarpatszka Rusz, 1919–1938 ...................................................................... 78
  2.3. Kárpáti Ukrajna, 1938. október–1939. március .............................................. 83
  2.4. Kárpátalja terület, 1939. március–1944. október............................................. 87
  2.5. Kárpátontúli Ukrajna, 1944. október–1945. június ......................................... 93
  2.6. Az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság Kárpátontúli területe, 1945. június–1991. augusztus ........................................................................... 95
  2.7. A Kárpátontúli terület a független Ukrajna keretei között ............................ 101
  III. FEJEZET TERMÉSZETI KÖRNYEZET
  1. Természeti áttekintés, tájszerkezet.......................................................................... 107
  1.1. Földrajzi fekvés................................................................................................ 107
  1.2. Földrajzi viszonyok, domborzat...................................................................... 108
  1.3. Ásványi kincsek ............................................................................................... 118
  1.3.1. Általános jellemzés .............................................................................. 118
  1.3.2. Tüzelőanyag ásványi kincsek.............................................................. 119
  1.3.3. Fémes ásványi kincsek......................................................................... 120
  1.3.4. Nemfémes ásványi kincsek ................................................................. 121
  1.3.5. Ásvány-és termálvizek........................................................................ 122
  1.4. Éghajlati viszonyok.......................................................................................... 123
  1.5. Vízrajzi adottságok .......................................................................................... 130
  1.6. Talajviszonyok ................................................................................................. 140
  1.7. Természetes növényzet.................................................................................... 143
  1.7.1. Síkvidéki planár régió.......................................................................... 144
  1.7.2. Előhegyi (kollin) régió......................................................................... 145
  1.7.3. Középhegységi (szubmontán) régió.................................................... 145
  1.7.4. Hegyvidéki (montán) régió.................................................................. 146
  1.7.5. Alhavasi (szubalpin) régió................................................................... 146
  1.7.6. Gyephavas (alpin) régió....................................................................... 147
  1.8. Állatvilág .......................................................................................................... 147
  1.9. Tájszerkezet...................................................................................................... 151
  2. Természetvédelem, környezetvédelem................................................................... 154
  2.1. Természetvédelmi területek ............................................................................ 154
  2.2. Környezetvédelmi kérdések a régióban.......................................................... 158
  2.2.1. A levegı és a vizek szennyezése......................................................... 159
  2.2.2. Talajdegradáció .................................................................................... 160
  2.2.3. Veszélyeztetett növény-és állatfajok.................................................. 161
  2.2.4. A természeti táj átalakítása.................................................................. 162
  IV. FEJEZET NÉPESSÉG
  1. Népmozgalom .......................................................................................................... 164
  1.1. A népességszám történeti alakulása................................................................ 164
  1.2. A népesség száma és területi elhelyezkedése napjainkban ........................... 174
  1.3. A természetes szaporodás................................................................................ 176
  1.4. Vándormozgalom............................................................................................. 180
  1.5. A népesség nemek szerinti összetétele és korszerkezete............................... 184
  1.6. Családi állapot.................................................................................................. 186
  2. A népesség összetétele............................................................................................. 187
  2.1. A népesség nemzeti és nyelvi összetétele ...................................................... 187
  2.1.1. Nemzeti összetétel................................................................................ 187
  2.1.2. A nemzeti összetétel területi sajátosságai........................................... 193
  2.1.3. Anyanyelvi összetétel .......................................................................... 200
  2.2. Vallási megoszlás............................................................................................. 207
  2.3. Iskolázottság..................................................................................................... 209
  V. FEJEZET HUMÁN ERİFORRÁSOK
  1. Kárpátalja humán erőforrásainak jelenlegi helyzete.............................................. 215
  1.1. Gazdasági aktivitás és foglalkoztatottság....................................................... 215
  1.2. Az iskolai végzettség területi eltérései ........................................................... 216
  2. A felsőfokú humánerőforrás-képzés helyzete ........................................................ 219
  2.1. Felsőoktatási intézmények .............................................................................. 219
  2.2. A kárpátaljai felsőoktatás nyelvi és nemzetiségi megoszlása....................... 224
  2.3. Migráció a felsőoktatásban.............................................................................. 227
  3. Munkaerő-piaci adottságok ..................................................................................... 233
  3.1. Munkaerő-ellátottság és munkanélküliség ..................................................... 233
  3.2. Munkahelyi ingázás ......................................................................................... 234
  4. A humán erőforrás minőségét befolyásoló néhány tényező .................................. 235
  VI. FEJEZET TELEPÜLÉSRENDSZER
  1. Alapadottságok......................................................................................................... 239
  2. Városhálózat ............................................................................................................. 239
  2.1. Az urbanizáció folyamata................................................................................ 239
  2.2. A megye városai............................................................................................... 241
  2.3. Városi típusú települések................................................................................. 245
  2.4. Szuburbanizáció és szuburbán települések..................................................... 250
  3. Faluhálózat................................................................................................................ 252
  3.1. A falvak csoportosítása lakosságszám szerint................................................ 252
  3.2. A falvak morfológiai típusai ........................................................................... 255
  3.3. Óriásfalvak ....................................................................................................... 260
  3.4. Magyarlakta falvak Kárpátalján...................................................................... 262
  3.5. A falvak fejlődési perspektívái........................................................................ 267
  VII. FEJEZET KÁRPÁTALJA JÁRÁSAI
  1. Beregszászi járás ..................................................................................................... 269
  2. Huszti járás ............................................................................................................... 274
  3.Ilosvai járás............................................................................................................... 276
  4. Munkácsi járás.......................................................................................................... 278
  5.Nagybereznai járás................................................................................................... 281
  6. Nagyszőlősi járás ....................................................................................................... 283
  7. Ökörmezői járás ....................................................................................................... 286
  8. Perecsenyi járás ........................................................................................................ 287
  9. Rahói járás ................................................................................................................ 289
  10. Szolyvai járás............................................................................................................ 291
  11. Técsői járás ............................................................................................................... 293
  12. Ungvári járás ............................................................................................................ 295
  13.Volóci járás............................................................................................................... 298
  VIII. FEJEZET KÁRPÁTALJA GAZDASÁGA
  1. A gazdaság fejlődésének általános tendenciái........................................................ 301
  2. A gazdasági ágazatok jellemzői .............................................................................. 303
  2.1. Ipar .................................................................................................................... 303
  2.1.1. Általános jellemzők ............................................................................. 303
  2.1.2. Nehézipar, erdő-és fafeldolgozó ipar................................................. 307
  2.1.3. Könnyű- és élelmiszeripar................................................................... 313
  2.1.4. Ipari vállalkozások ............................................................................... 316
  2.2. Kárpátalja mezőgazdasága .............................................................................. 320
  2.2.1. A mezőgazdasági termelés általános jellemzése................................ 320
  2.2.2. Mezőgazdasági termelés és értékesítés............................................... 324
  2.3. Kereskedelem, külkereskedelem..................................................................... 328
  2.3.1. Kereskedelem ...................................................................................... 328
  2.3.2. Külkereskedelmi tevékenység............................................................. 330
  3. Kárpátalja logisztikai, közlekedési helyzete........................................................... 332
  3.1. Kárpátalja közlekedése, kommunikációs infrastruktúrája............................. 332
  3.2. A kárpátaljai logisztikai klaszter..................................................................... 335
  IX. FEJEZET TURIZMUS
  1. Ukrajna turistaforgalma ........................................................................................... 337
  2. Ukrajna turizmusa országos összevetésben............................................................ 339
  3. Turisztikai vonzerők és termékek ........................................................................... 340
  3.1. Természeti erőforrások, vonzerők .................................................................. 341
  3.2. Ember alkotta vonzerők, kulturális erőforrások............................................. 343
  3.3. Falusi turizmus................................................................................................. 345
  3.4. Egészségturizmus............................................................................................. 346
  4. Turistaforgalom........................................................................................................ 350
  5. Kereskedelmi szálláshelyek Kárpátalján ................................................................ 352
  X. FEJEZET KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
  1. A terület regionális kulturális identitásának kérdései ............................................ 354
  1.1. Az identitást befolyásoló történelmi-gazdasági tényezők ............................. 354
  1.2. A regionális identitás megnyilvánulásának formái........................................ 357
  1.3. A régióban élő magyarok identitásának kérdései .......................................... 361
  1.4. Tolerancia, intolerancia kérdése a régióban................................................... 363
  1.5. A vallási identitás és szerepe a regionális identitásban ................................. 365
  2. Nyelvismeret a régióban .......................................................................................... 367
  2.1. Az anyanyelv ismerete..................................................................................... 368
  2.2. A környezeti nyelv ismerete............................................................................ 371
  2.3. Az idegen nyelvek ismerete ............................................................................ 372
  3. Kulturális élet, kulturális fogyasztás....................................................................... 373
  3.1. Színházi élet ..................................................................................................... 373
  3.2. A zenei élet hivatásos terei.............................................................................. 377
  3.3. Mozi.................................................................................................................. 380
  3.4. Könyv és könyvtár ........................................................................................... 382
  3.5. Média, médiafogyasztás .................................................................................. 386
  4. Tájak változatossága, hagyományok gazdagsága, népi kultúra ............................ 392
  4.1. Bevezető gondolatok ....................................................................................... 392
  4.2. Tájak, hagyományok........................................................................................ 394
  4.2.1. Az ungi táj ............................................................................................ 394
  4.2.2. Az unikális Nagydobrony.................................................................... 397
  4.2.3. Munkács környéke ............................................................................... 399
  4.2.4. A beregi táj ........................................................................................... 400
  4.2.5. A vízi világ – Szernye-mocsár ............................................................ 402
  4.2.6. Tiszán innen, Tiszán túl – Ugocsa ...................................................... 405
  4.2.7. Egy falunyi Szatmár – Nagypalád ...................................................... 408
  4.2.8. A Tisza-völgy – a magyarság végvára................................................ 410
  4.2.9. Aknaszlatina – a sóra épült település.................................................. 413
  4.2.10.Gens fidelissima – ruszinok és ukránok ............................................. 415
  XI. FEJEZET OKTATÁS, KÉPZÉS
  1. Az anyanyelvű/anyanyelvi oktatás helyzete az ukrán oktatáspolitikai trendek függvényében ........................................................................................................... 421
  1.1. Oktatásstratégiai kérdése................................................................................. 421
  1.2. Az oktatási rendszer jogi keretei..................................................................... 424
  2. A kárpátaljai oktatási hálózat szerkezete, sajátosságai.......................................... 428
  2.1. Iskola előtti nevelés ......................................................................................... 428
  2.2. Közoktatás ........................................................................................................ 431
  2.2.1. A közoktatás helyzete és változása ..................................................... 431
  2.2.2. A magyar szórványok oktatási helyzete ............................................. 441
  2.3. Felsőoktatás...................................................................................................... 444
  2.3.1. A felsőoktatási intézmények hálózata a régióban .............................. 444
  2.3.2. Magyarok a felsőoktatásban................................................................ 450
  XII. FEJEZET HATÁR MENTI EGYÜTTMŐKÖDÉS
  1. Az európai integrációs folyamatok új kihívásai..................................................... 454
  2. Határ menti együttműködés eredményei Ukrajnában és Kárpátalján................... 457
  3. A magyar–ukrán határ menti együttműködés......................................................... 462
  3.1. A határon átnyúló kapcsolatok jellege............................................................ 463
  3.2. Az interregionális együttműködés intézményi keretei .................................. 469
  3.2.1. Eurorégió (nagyrégió) – Kárpátok Eurorégió .................................... 469
  3.2.2. A határ menti együttműködés egy újabb területe: magyar–román– ukrán interrégió .................................................................................... 474
  3.2.3. Új euroregionális szerveződések – kisrégiók és egyéb interregionális együttműködések ................................................................ 482
  3.3. Határforgalom .................................................................................................. 483
  4. A magyar–ukrán határ menti együttműködés újabb jelei...................................... 489
  5. A magyar–ukrán határtérség fejlesztési prioritásai................................................ 491
  XIII. FEJEZET POLITIKAI SZERKEZET ÉS KÖZIGAZGATÁS
  1. A független Ukrajna létrejötte................................................................................. 493
  2. Kárpátalja Ukrajna függetlenségének időszakában – az elveszett autonómia ügye........................................................................................................................... 495
  3. A független Ukrajna államberendezkedése ............................................................ 499
  3.1. Ukrajna elnöke ................................................................................................. 499
  3.2. Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa........................................................................... 500
  3.3. A miniszterelnök.............................................................................................. 500
  3.4. Az ukrán választási rendszer alakulása .......................................................... 500
  3.5. Az ukrán közigazgatás szerkezete .................................................................. 502
  3.6. Reformelképzelések az ukrán közigazgatásban............................................. 504
  4. A kárpátaljai magyarság helye az ukrajnai politikai palettán................................ 506
  XIV. FEJEZET KÁRPÁTALJA FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIAI IRÁNYAI
  1. Fejlesztési célok – a regionális és országos érdekek összehangolása................... 510
  Irodalom.......................................................................................................................... 514
  Magyar–ukrán földrajzi mutató..................................................................................... 533
  A kötet szerzői................................................................................................................ 541
 • A termék értékelése:
  Nincs értékelve a termék (0 értékelés alapján)

  Vélemény írása
  Név:
  E-mail cím:
  Értékelés:                    
  Vélemény:
  Ellenőrző kód:
  captcha
   « A hitelesítéshez kérjük írja be a képen látható számot!
  Vélemény elküldése
 • ISBN:978-963-9899-18-6
  Kiadó:Dialóg Campus
  VTSZ:4901