hirdetés
* A feltüntetett akciók a készlet erejéig érvényesek!
Vissza

FIZIKA

67 / 107
-15%
FIZIKA
2 835 Ft

Akció: 2 410 Ft


 • Akció kezdete: 2019.01.28
 • Akció vége: A készlet erejéig!

Szerző: Michailovits Lehel

JATE Press, 2010

 • A kötet adatai:
  Kötés: Puhakötés
  Megjelenés éve: 2010
  Terjedelem: 330 oldal

  Tartalomjegyzék:

  BEVEZETÉS

  1. A fizika tárgya, feladata és módszerei
  1.1. A fizika tárgya és feladata
  1.2. A fizika módszerei. A fizikai törvények
  1.3. A fizika felosztása
  2. A nemzetközi mértékegységrendszer (az SI)
  2.1. A nemzetközi mértékegységrendszer alap- és kiegészítő egységei
  2.2. A nemzetközi mértékegységrendszer származtatott egységei

  I. ÁLTALÁNOS MECHANIKA (ANYAGI PONTOK ÉS MEREV TESTEK MECHANIKÁJA)
  3. Vonatkoztatási rendszer. Anyagi pont. Merev test
  4. A sebesség és a gyorsulás általános definíciója
  5. Az anyagi pont kinematikája
  5.1. Az egyenesvonalú, egyenletes mozgás
  5.2. Az egyenesvonalú, egyenletesen változó mozgás
  5.3. Az egyenletes körmozgás
  5.4. Az egyenletesen változó körmozgás
  5.5. A harmonikus rezgőmozgás
  6. Az anyagi pont dinamikája
  6.1. A dinamika alapfogalmai, anyagi pontra vonatkozó törvényei
  6.2. Munka és teljesítmény
  6.3. A munkatétel. A mechanikai energia megmaradásának elve
  7. Merev testek kinematikája és sztatikája
  7.1. A merev test kinematikája
  7.2. A merev testre ható erők összetevése
  7.3. Forgatónyomaték. Erőpár. Erőrendszerek redukálása
  7.4. A merev test egyensúlyának általános feltételei
  7.5. Egyszerű gépek
  8. A pontrendszerek (anyagi rendszerek) mechanikájának alaptételei
  8.1. Az impulzustétel vagy súlyponttétel
  8.2. Az impulzusnyomaték (perdület)
  8.3. Az energiatétel
  9. A merev test dinamikája
  9.1. Merev test forgása rögzített tengely körül
  9.2. Síkmozgást végző merev test dinamikája
  9.3. A merev test mozgási energiája

  II. DEFORMÁLHATÓ TESTEK MECHANIKÁJA

  A) Szilárd testek rugalmassága
  10. Rugalmas alakváltozások
  10.1. Nyújtás (húzás)
  10.2. Összenyomás. Nyomás
  10.3. Hajlítás
  10.4. Nyírás
  10.5. Csavarás
  10.6. Szilárd testek viselkedése az arányossági határon kívül

  B) Nyugvó folyadékok mechanikája (hidrosztatika)
  11. A nyomás a nyugvó folyadékokban (A hidrosztatikai nyomás)
  11.1. A nyomás egyenletes tovaterjedése és izotrópiája
  11.2. nyomás a nehézségi erőtérben lévő (összenyomhatatlan) folyadékban
  12. A hidrosztatikai felhajtóerő (Archimedes törvénye) Úszás
  13. A folyadékok összenyomhatósága, kohéziója és adhéziója
  14. Felületi feszültség és kapillaritás
  14.1. A felületi feszültség
  14.2. A görbületi vagy kapilláris nyomás
  14.3. Illeszkedési szög és határfelületi feszültség
  14.4. Kapilláris emelkedés és süllyedés

  C) Nyugvó gázok mechanikája
  15. A gázok nyomása
  15.1. A gázok nyomása és térfogata közötti összefüggés (A Boyle–Mariotte-törvény)
  16. Nyomás- és sűrűségeloszlás a nehézségi erőtérben levő gázokban. Archimedes törvénye

  D) Folyadékok és gázok áramlása
  17. Az áramlások kinematikai leírása
  18. A kontinuitási egyenlet
  19. A Bernoulli-féle egyenlet
  20. A belső súrlódás (viszkozitás)
  21. Réteges áramlások. Poiseuille és Stokes törvényei
  21.1. Réteges áramlás csövekben
  21.2. Golyó mozgása folyadékban
  22. Turbulens áramlás. Reynolds-féle szám
  23. A közegellenállás

  III. REZGÉSEK ÉS HULLÁMOK

  A) Rezgéstan
  24. Harmonikus rezgések
  24.1. Harmonikus rezgések összetevése
  24.2. Rezgések felbontása harmonikus rezgések összegére; Fourier tétele
  25. Csillapodó rezgések
  26. Kényszerrezgések; rezonancia
  27. Csatolt rezgések

  B) Hullámtan
  28. Hullámterjedés egy egyenes mentén
  28.1. Longitudinális és transzverzális hullámok
  28.2. A hullám egyenlete
  28.3. A hullámok polarizációja
  28.4. Hullámok visszaverődése és interferenciája; állóhullámok
  29. Felületi hullámok (vízhullámok)
  30. Térbeli hullámok. Energiaviszonyok a hullámterjedésnél; abszorpció
  31. Hullámok interferenciája
  31.1. Egyenlő frekvenciájú és hullámhosszú hullámok interferenciája
  31.2. Állóhullámok; lebegés
  32. A hullámok elhajlása, visszaverődése és törése
  32.1. Elhajlás (diffrakció)
  32.2. Visszaverődés (reflexió)
  32.3. Törés (refrakció)
  32.4. A Huygens-féle és a Huygens–Fresnel-féle elv. Az elhajlás értelmezése

  IV. HŐTAN

  A) A termodinamika főtételei
  33. Az energia-megmaradás elve
  33.1. Belső energia; tágulási munka
  33.2. Hőfolyamatok. Hőmérséklet
  33.3. Állapotjelzők
  34. A termodinamika I. főtétele
  35. Állapotváltozások
  35.1. A szilárd anyagok és folyadékok hőtágulása
  35.2. Az ideális gázok állapotegyenletei
  36. A fajhő
  36.1. A gázok fajhője
  37. Nyílt folyamatok ideális gázokkal
  37.1. Izoterm folyamat
  37.2. Izobár folyamat
  37.3. Izochor folyamat
  37.4. Adiabatikus folyamat
  38. Reális gázok. Telített és telítetlen gőzök
  39. A termodinamika II. főtétele
  40. A Carnot-féle körfolyamat
  41. Az entrópia
  42. A termodinamika III. főtétele

  B) A kinetikus gázelmélet
  43. A kinetikus gázmodell
  43.1. Az ideális gáz modellje
  43.2. A reális gázok állapotegyenlete

  C) Halmazállapot-változások
  44. Fázisátalakulások
  44.1. Olvadás, fagyás
  44.2. Párolgás
  44.3. Forrás
  44.4. Szublimáció
  44.5. Fázisdiagram; hármaspont
  45. Gázok abszorpciója és adszorpciója

  D) A hő (hőmennyiség) terjedése
  46. Hővezetés, hőáramlás és hőmérsékleti sugárzás
  46.1. Hővezetés (kondukció)
  46.2. Hőáramlás (konvenció)
  46.3. A hőmérsékleti sugárzás (hősugárzás)


  ELEKTROMOSSÁGTAN ÉS MÁGNESESSÉGTAN

  V. AZ ELEKTROSZTATIKAI TÉR
  47. Elektromos alapjelenségek
  48. Az elektromos mező
  49. Pontszerű töltés mezejének térerőssége. Coulomb törvénye
  50. Az elektromos erővonalak
  51. A Q töltés keltette mező teljes elektromos fluxusa
  52. Az elektromos dipólus
  53. Forráserősség. Gauss tétele
  54. Potenciál, örvényerősség (cirkuláció)
  54.1. Az elektromos mező munkája. A feszültség
  54.2. A potenciál
  54.3. Az örvényerősség. Maxwell II. törvénye
  55. Vezetők az elektrosztatikus mezőben
  55.1. Elektromos megosztás. Többlettöltés fémes vezetőn
  55.2. Kapacitás
  55.3. Kondenzátorok. A relatív permittivitás és az elektromos eltolódás vektora
  56. Az elektromos mező energiája vákuumban
  56.1. A feltöltött kondenzátor energiája
  56.2. Az elektromos mező energiája és energiasűrűsége

  VI. A STACIONÁRIUS ELEKTROMOS ÁRAM (EGYENÁRAM)
  57. Az áramerősség
  58. A vezetők ellenállása. Ohm törvénye
  58.1. Az áramsűrűség. Ohm törvényének vektoriális alakja
  58.2. A fémek áramvezetésének és Ohm törvényének értelmezése
  59. Kirchoff törvényei
  59.1. Kirchoff első törvénye
  59.2. Kirchoff második törvénye
  60. Az áramforrások belső ellenállása
  61. A áram munkája és teljesítménye

  VII. AZ ELEKTROMOS ÁRAM FOLYADÉKOKBAN (FOLYÉKONY ELEKTROLITOKBAN)
  62. Az elektrolízis alapjelenségei
  63. Az elektrolízis Faraday-féle törvényei
  64. Ionvándorlás; az Ohm-törvény korpuszkuláris értelmezése; ionmozgékonyság

  VIII. ELEKTROMOS ÁRAM GÁZOKBAN
  65. Nem önálló vezetés közönséges nyomású gázokban
  66. Nem önálló vezetés nagy vákuumban
  67. Önálló vezetés ritkított gázokban; ködfénykisülés
  68. Önálló vezetés közönséges nyomású gázokban; ívkisülés, szikra- és koronakisülés

  IX. A MÁGNESES TÉR
  69. Mágneses erő, mágneses alapjelenségek
  70. A mágneses mező jellemzése, a mágneses indukcióvonalak
  71. Mágneses tér anyagi közegekben
  71.1. A dia-, para- és ferromágneses anyagok jellemzői

  X. A STACIONÁRIUS ÁRAM ÉS AZ IDŐBEN ÁLLANDÓ MÁGNESES TÉR
  72. Az áram mágneses tere
  72.1. A mágneses indukció vektor
  72.2. Mágneses forráserősség. Maxwell III. törvénye
  72.3. A mágneses örvényerősség. A gerjesztési törvény; Maxwell IV. törvénye
  72.4. A Biot–Savart-törvény
  73. A mágneses tér erőhatása áramvezetőkre. A mágneses Lorentz-erő
  74. Az indukció alapjelenségei, mozgó vezeték mágneses mezőben

  XI. AZ IDŐBEN VÁLTOZÓ MÁGNESES TÉR
  75. Az elektromágneses indukció
  75.1. Indukció nyugvó vezetőben
  75.2. A kölcsönös indukció és önindukció
  75.3. A mágneses tér energiája vákuumban
  76. Az energia terjedése az áramforrástól a fogyasztóig. A Pointing-vektor
  77. Változó áramú ellenállások (ohmos ellenállás, önindukciós tekercs és kondenzátor váltakozó áramú körben). Feszültség- és áramrezonancia
  77.1. Ohmikus ellenállás
  77.2. Induktív ellenállás
  77.3. Kapacitív ellenállás
  77.4. RLC kör
  78. A váltakozó áram teljesítménye és munkája az RLC körben
  78.1. Az önindukciós tekercsek és kondenzátorok energiaveszteségei
  79. A transzformátor. Az elektromos energia átvitele

  XII. ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK
  80. Szabad rezgések zárt rezgőkörben
  81. Kényszerrezgések; rezonancia
  82. Csatolt rezgések
  82.1. Szabad csatolt rezgések
  82.2. Kényszerített csatolt rezgések

  XIII. ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK
  83. Elektromágneses hullámok vezetékek mentén (dróthullámok)
  84. Az eltolódási áram
  85. A dróthullámok terjedési sebessége
  86. Szabad elektromágneses hullámok; a dipólus sugárzása
  86.1. A dipólus sugárzási tere
  87. Az elektromágneses hullámok terjedési tulajdonságai
  87.1. Az elektromágneses spektrum
  88. Az elektromágneses hullámok dinamikai tulajdonságai
  88.1. Az elektromágneses hullán energiája
  88.2. Az elektromágneses hullám impulzusa
  88.3. Az elektromágneses hullám nyomása (fénynyomás)
  89. A Maxwell-egyenletek összefoglalása


  OPTIKA

  XIV. A GEOMETRIAI OPTIKA ALAPJELENSÉGEI
  90. Fénytani alapfogalmak
  90.1. Fényforrások
  90.2. Fénynyaláb és fénysugár; térszög
  90.3. A fény mint energia; sugárzási és fotometriai mennyiségek
  91. A fény egyenes vonalú terjedése; árnyékjelenségek
  92. A fény visszaverődése
  93. A fény törése; fénytörés planparalel lemezben és prizmában
  93.1. A fénytörés törvénye; törésmutató
  93.2. Fénytörés planparalel lemezben
  93.3. Fénytörés prizmában
  94. Teljes visszaverődés
  95. A fény diszperziója; spektrum
  95.1. A törésmutató hullámhossz függésének értelmezése
  95.2. Az optikai színképek

  XV. OPTIKAI LEKÉPEZÉS TÜKRÖKKEL ÉS LENCSÉKKEL
  96. Az optikai kép fogalma
  97. A síktükör
  98. Gömbtükrök
  98.1. A homorú gömbtükör
  98.2. A domború gömbtükör
  99. Vékony lencsék
  99.1. A vékony lencsék képalkotása
  99.2. Lencserendszerek
  99.3. A lencsék főbb leképzési hibái
  99.4. A szem mint optikai rendszer

  XVI. A FIZIKAI OPTIKA ALAPJAI
  100. A fény mint hullám; alapfogalmak
  101. A fényinterferencia feltételei; koherencia
  101.1. A fényhullámok koherenciája
  101.2. Koherenciahosszúság
  101.3. Koherenciafeltétel
  102. A fényelhajlás (diffrakció)
  102.1. Alapjelenségek. A Huygens–Fresnel-féle elv
  102.2. Fényelhajlás résen
  102.3. Az optikai rács
  103. A fény polarizációja és kettős törése
  103.1. A fényhullámok transzverzális jellege
  103.2. A fény hullámvektora
  103.3. A természetes fény
  103.4. Polarizáció visszaverődésnél
  103.5. Polarizáció törésnél


  ATOMFIZIKA

  XVII. AZ ATOMFIZIKA KLASSZIKUS ALAPJAI, A MAGFIZIKA ELEMEI
  104. A természetes radioaktivitás alapjelenségei
  104.1. α-, β- és γ-sugarak
  104.2. A radioaktív sugarak kísérleti vizsgálata
  104.3. A radioaktív sugarak hatásai
  104.4. A radioaktív bomlás
  104.5. Az atommagok tömege
  104.6. neutron és pozitron; párképződés és szétsugárzás
  104.7. Az atommagok szerkezetéről
  104.8. A radioaktivitás értelmezése


  FÜGGELÉK

  F-I. A DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS ELEMEI
  F-I.1. A differenciálhányados fogalma
  F-I.2. A differenciálhányados geometriai jelentése
  F-I.3. A differenciálhányados fizikai jelentése
  F-I.4. A differenciálás szabályai és néhány elemi függvény differenciálhányadosa
  F-I.5. A parciális derivált

  F-II. AZ INTEGRÁLSZÁMÍTÁS ELEMEI
  F-II.1. A határozatlan integrál fogalma
  F-II.2. A határozott integrál fogalma
  F-II.3. Vektor- és skalármezők integráljai

  F-III. SKALÁRIS- ÉS VEKTORMENNYISÉGEK
  F-III.1. A vektorok összeadása és szorzása skaláris mennyiséggel
  F-III.2. Vektorok felbontása
  F-III.3. Vektorok szorzata
  F-III.4. Vektorok differenciálása skaláris mennyiség szerint


  FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM
 • A termék értékelése:
  Nincs értékelve a termék (0 értékelés alapján)

  Vélemény írása
  Név:
  E-mail cím:
  Értékelés:                    
  Vélemény:
  Ellenőrző kód:
  captcha
   « A hitelesítéshez kérjük írja be a képen látható számot!
  Vélemény elküldése
 • Gyártó/Termék Honlapja:http://
  ISBN:315-978-000-126-8
  Kiadó:JATEPress
  VTSZ:4901